معرفی

مشخصات فردی

فرزانه سالم رهبر

نام - نام خانوادگی : فرزانه   سالم رهبر

پست الکترونیکی : f_salemrahbar@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فقه و مبانی حقوق اسلامی (دانشجوی دکتری تخصصی)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

 

1-      دبیرجمعیت اسلامی – سیاسی اساتید(بانوان) دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

2-      عضوفعال بسیج اساتید تهران جنوب

3-      عضونخبگان حقوقدانان بسیج شهرری

4-      وکیل پایه یک دادگستری ومشاورحقوقی مرکزمشاوران حقوقی،وکلا وکارشناسان قوه قضائیه

5-      عضوکارشناسان واندیشمندان مرکزپژوهشهای اسلامی صدا وسیماعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

1-      عضوفعال بسیج اساتید تهران جنوب

2-      عضونخبگان حقوقدانان بسیج شهرری

3-      وکیل پایه یک دادگستری ومشاورحقوقی مرکزمشاوران حقوقی،وکلا وکارشناسان قوه قضائیه

4-      عضوکارشناسان واندیشمندان مرکزپژوهشهای اسلامی صدا وسیما

5-     عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوبتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : (الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 8

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/06/01

فرزانه سالم رهبر
فرزانه سالم رهبر

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرتبه علمی :
    مربی
^